महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) - नागरीकांची सनद

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्‍ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे.  आंतरराष्‍ट्रीय महिला वर्षाच्‍या निमित्‍ताने 24 फेब्रुवारी 1975 साली स्‍थापना झाली.  सन 2005 साली 1956 च्‍या कंपनी कायद्यातील कलम 25 नुसार 'ना नफा ना तोटा' या तत्‍वावर महामंडळाची पुर्नरचना केली.  महिलांच्‍या सर्वांगिण विकासाचे महत्त्‍व व महामंडळाची या कामातील तज्ञता ध्‍यानी घेऊन महाराष्‍ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र.माविम-2001/प्र.क्र.10, दि. 20 जानेवारी 2003 नुसार महामंडळाला महिला विकासाची राज्‍यस्‍तरीय 'शिखर संस्‍था' म्‍हणून घोषित केले आहे.  तसेच प्रशासकीय बाबी हाताळण्‍यासाठी मुख्‍यालयात 56 अधिकारी व कर्मचारी आहेत, तर 34  जिल्‍हा कार्यालयामध्‍ये एकूण 179 अधिकारी व कर्मचारी आहेत.

ध्‍येय  - चिरंतर विकास प्रक्रियेतून महिलांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्‍याय प्रस्‍थापित करणे.

उद्देश

 • ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे.
 • महिलांच्‍या क्षमता विकसीत करणे.
 • महिलांमध्‍ये आत्‍मविश्‍वास वाढविणे.
 • उद्योजकीय विकास घडवून आणणे.
 • रोजगाराच्‍या संधी व बजारपेठ यांची सांगड घालणे.
 • महिलांचा शिक्षण, संपत्‍ती व सत्‍तेत सहभाग वाढविणे.
 • स्‍थायी विकासासाठी स्‍वयंसहाय्य बचत गटांना संस्‍थात्‍मक स्‍वरूप देऊन बळकट करणे.

माविमच्‍या कार्यप्रणालीचे स्‍वरूप  -

 1. 1.    केंद्र व राज्‍य शासन पुरस्‍कृत महिलांसाठीच्‍या विविध विकासात्‍मक योजनांकरिता राज्‍यस्‍तरीय शिखर संस्‍था म्‍हणून कार्य करणे.
 2. 2.    स्‍वयंसहाय्य बचत गट, वित्‍तीय संस्‍था, स्‍वयंसेवी संस्‍था व शासनाचे संबंधित विभाग यांच्‍यामध्‍ये समन्‍वयक संस्‍था या नात्‍याने राज्‍यस्‍तरावर कार्य करणे.

 

अ.क्र.

सेवांचा तपशील

सेवा पुरविणारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे ना व हुद्दा

सेवा पुरविण्‍याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत न पुरविल्‍यास तक्रार करावयाच्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यांचे नाव व हुद्दा

1

माविमच्‍या कार्यालयामध्‍ये स्‍वयंसहाय्य बचत गटांच्‍या संदर्भात माहितीची मागणी करणा-या व्‍यक्‍तींना /संस्‍थांना माहिती देणे.

 

मुख्‍यालय

श्री.महेंद्र गमरे, कार्यक्रम व्‍यवस्‍थापक

पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 10 दिवसाच्‍या आत

श्रीमती कुसुम बाळसराफ - महाव्‍यवस्‍थापक (प्रकल्‍प)

 

जिल्‍हा

सहा.संनियंत्रण अधिकारी

पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 10 दिवसाच्‍या आता.

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी

2

महामंडळाव्‍दारे विविध प्रकारच्‍या स्‍वयंसहाय्य बचत गटावर आधारीत योजना त्‍या त्‍या  योजनेच्‍या मार्गदर्शक

 प्रणालीनुसार शहरी व ग्रामीण भागात राबविणे.

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी, माविम  

योजनेच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे विहित कालावधीच्‍या अधीन राहून (अधिक माहितीसाठी www. mavimindia.org हे संकेतस्‍थळ पहावे)

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

2.1

तेजस्विनी महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण योजना

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी

(33 जिल्‍हे)

2007 ते 2015

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

2.2

अल्‍पसंख्‍यांक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम

सहा.जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी- अल्‍पसंख्‍याक योजना

( ठाणे, पुणे, नाशिक, सांगली,  वाशिम, नागपूर, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, मुंबई )

2007 ते 2008

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

2.3

राज्‍यातील महिला बचत गटांना सवलतीच्‍या दराने (4%) कर्ज उपलब्‍ध करून देणे.                 

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी

(33 जिल्‍हे)

2008 ते आजतागायत

माविम व नाबार्ड सहाय्यित योजनांमध्‍ये स्‍थापन झालेल्‍या विनाअनुदानित बचत गटाला कर्ज मिळाल्‍यानंतर प्रत्‍येक सहा महिन्‍यामध्‍ये त्‍यांची परतफेड (मुद्दल व व्‍याज नियमित असल्‍यास व या संदर्भात बँकेकडून शिफारस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर एक महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये .

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

2.4

कृषी समृध्‍दी योजना ( CAIM) 

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी - अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा

2012 ते 2018 पर्यंत 

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

2.5

एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्‍या उपजिविकास विकास घटकांतर्गत स्‍वयंसहाय्य बचत गट निर्मिती, बळकटीकरण व क्षमता बांधणी कार्यकम

जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी

(33 जिल्‍हे)

2014 पासून सुरू

मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक (भा.प्र.से.)  - माविम

पत्‍ता -

महिला आर्थिक विकास महामंडळ  ( माविम)

( महाराष्‍ट्र शासन अंगीकृत)

गृहनिर्माण भवन (म्‍हाडा) , पोटमाळा, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोन -  (022) 2659 1629 / 0640 / 2264 / 1213 / 0500 / 0505

फॅक्‍स - (022) 2659 0574 / 0568

ईमेल - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  वेबसाईट  : www.mavimindia.org

टीप  - नागरिकांसाठी सदर सनद विनामूल्‍य उपलब्‍ध करून देण्‍यात येईल.

 

 

Visit of Joint Review Mission to MAVIM

indra mallo

Joint Review Mission of IFAD has visited at Yavatmal, Sindhudurg, Kolhapur, Nagpur and Gadchiroli district from 9th to 20th January 2017. Hon. Ms. Indra Mallo, Vice Chairperson and Managing Director, MAVIM also visited Kolhapur district along with Joint Review Mission. JRM concluded this visit with the positive remark of "MAVIM has built an efficient, effective, inclusive and sustainable and replicable last mile service delivery methodology with least burden to the exchequer which can be leveraged to deliver a wide range of services to households at the bottom of the pyramid".

      

Participation at Regional Consultation Organized by IFAD

livelihoods-sustainable-approach

IFAD organized a Regional Consultation in the preparation of the third global meeting of the Indigenous People’s forum. The theme of the workshop is Economic Empowerment of Indigenous peoples with focus on women and Youth. A case story on Ecologically Sensitive Approach to Livelihoods and sustainable approach, which was submitted by MAVIM and the story talk about Lac cultivation of Yeshaswi micro livelihood groups of Chandanmeta village of Gondia District under the Tejaswini Programme supported by IFAD. The above case study has been nominated as one of the best story at Asian country level. Smt. Vandana Uikey has been participated in third Global meet as a representation of her group on 22nd -25thNov 2016 at Cambodia. She shared about the economic upliftment gained from this activity.


E-Catering initiative

E-Catering initiative

E-CateringInitiative is a first pilot project by Self Help Group in India initiated by MahilaArthikVikasMahamandal established in Maher Loksanchalit Sadhan Kendra at Sawantwadi block of Sindhudurg district where SHGs federation will provide local delicious cuisine in train through e-Catering service of IRCTC.  National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under LEDP project has provided fund to e-Catering. Lupin Human Welfare and Research Foundation, Non- Government Organization (NGO) has provided technical support to this project. Hon. Railway Minister of India Mr. Suresh Prabhu inaugurated this project on 3rd December 2016. On this occasion Shri. Rajendra Kulkarni - Hon. Chief General Manager of NABARD, Shri. Dr. A. K. Manocha- Hon. Chairman- IRCTC and Smt R. Vimala- Hon. Vice Chairman and Managing Director of MAVIM were present.

MAVIM and Tata trust joins hands for facilitate digital literacy in rural India

mavim & tata trust   mavim & tata trust

In the presence of Hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri. Devendra Fadnavis along with Hon. Minister (Women and Child Development Dept) Smt. Pankaja Munde, Hon. State Minister (Women & Child) Smt. Vidya Thakur, Hon.Sir Shree Ratan Tata; TATA Trusts & MAVIM has signed a MoU today for “Internet Saathi” program.

This is a unique digital literacy programme for women in 1200 rural villages which will provide an access to information and knowledge through internet powered devices.

 

Success Stories

Making a difference in Asia and the Pacific pdf-icon

Worshipping Laxmi
The broom is an ordinary object of daily use but is essential to every household. It is such an ordinary thing that any literary piece beginning with the word broom might be mistaken to be as mundane.

Read More...

Contentment of fruitful effort
The grapes of Nashik, the oranges of Nagpur, the bananas from Jalgaon, the chikoos from Dahanu, and ultimately, the Alphonso mangoes from Ratnagiri; all of these are known according to the cities that they are cultivated in.

Read More...

Ghar Doghanche
The property rights of women in India are governed by a complex set of personal laws with separate provisions for Christians, Muslims, tribals and Hindus (which includes Buddhists, Sikhs and Jains).

Read More...

 

Testimonial

विभागीय पातळीवर औरंगाबाद येथे विभागीय स्तरावरील तिसरा राजमाता जिजाऊ पुरस्कार ना. श्रीमती विद्याठाकूर (राज्यमंत्री-महिला व बाल कल्याण) यांच्या हस्ते माविम अंतर्गत लोकसंचलित साधन क्रेंद्र बीडचा एकता महिला बचत गट, बहिरवाडी मधील महिला व इतर मान्यवर. अधिक वाचा
 

Training

 • Capacity Building Training
 • SHG Concept Training
 • Leadership Development training
 • Gender Sensitization Training
 • Functional Literacy
 • Panchayat Raj Institutions

Our Products